Förr fanns det en skrift som under det andra världskriget delades ut till svenska hushåll med anvisningar och råd för befolkningen hur de skulle agera i händelse av krig. Denna skrift hette Om kriget kommer. Senare kom dessa råd och anvisningar att implementeras i telefonkatalogerna. I takt med utvecklingen så har den här informationen sakta tynat bort från allmänhetens medvetande och förpassats till historien. Nu gör Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ett återtag och har bl a resulterat i den här informationsvideon titulerad, Om krisen kommer. Hur väl förbered är du?