Din EOBUSARE i gryningen

Saker som ligger i röret för Försvarsmakten (traditionsmässigt)

Det finns olika sätt att få insikt i vad myndigheten har för framtidsplaner. Ett sätt är att befinna sig nära den centrala nivån (alltså Högkvarteret) och få insyn i hur den högsta militära ledningen ser på framtiden. Ett annat är att kontinuerligt följa flödet i Försvarsmaktens interna handlingssystem VIDAR och beskåda arbetsflödet från idé till beslut. Det tredje, som det här inlägget kommer grunda sig på, är att läsa protokollen från Försvarets traditionsnämnd. De här protokollen, även om de fokuserar på traditionsfrågor och traditionsvård, kan ge en del ledtrådar om vad som händer och sker i myndigheten. Därutöver får gemene man en insyn i det arbete som ligger bakom utveckling av såväl förbandssymboler som fanor.

I den här artikeln kommer vi titta närmare på en rad punkter som kan vara av intresse för den som har ett visst militärt överintresse, eller för den delen vill veta vad som ligger i röret för framtiden när det gäller det svenska uniformssystemet. Underlaget bygger på protokoll från 2018 till och med sommaren 2020.

Nya kommandotecken

I februari 2018 anmäls det i protokollet att arbetet med kommandotecken för HMK samt marin- och insatschefen är under framtagande. I maj återkommer Försvarsmaktens representant med att ett nytt tecken för insatschefen inte längre är aktuellt, däremot fortgår arbetet med övriga och att leverans bör kunna ske 2019.[1] Fem (5) månader senare förefaller det inte hänt särskilt mycket i frågan och i december framgår det att en modellritning för HMK kommandotecken kan ske 2019, med leverans 2020. [2],[3] Det här skjuts ytterligare framåt och oktober 2019 framgår det att ett beslut om tillverkning kan fattas 2020 för leverans 2021.[4] Februari 2020 har så marinchefens kommandotecken ”signerats” och därmed blivit klar för tillverkning.

Gradbeteckningar för officersaspiranter

När Försvarsmaktens representant presenterar att myndigheten avser att frångå vinklar för officerskadetter och istället gå över till en tjänstegrad (OR 5) med krona framgår det att nämnden inte gillar förslaget. Nämnden anser att det är ”beklagande” att vinklarna försvinner och att det därmed inte längre går att särskilja utbildningsnivåerna.

Försvarsmaktens överlevnadsskola

I början av 2019 hemställde Försvarsmaktens överlevnadsskola om namnändring. Anledningen anges att skolan numera inte enbart utbildar i överlevnad utan att tyngdpunkten nu ligger på att utbilda inom hela skalan som är SERE (Survival, Evasion, Resistance, Extraction). Det vill säga överlevnad, flykt, fångenskap och undsättning. Skolan önskar därmed att ändra namn till Försvarsmaktens SERE skola.[5] I protokollet diskuteras såväl den svenska språklagen som att ”överlevnad” som ord mycket väl kan inbegripa att överleva natur, förhör med mera. Bland annat lyfts frågan hur en eventuell förändring av begreppet SERE skulle påverka namnet i framtiden. Traditionsnämnden valde därmed att avvakta en formell fråga från Försvarsmakten. Under efterkommande protokoll framgår det att inget nytt inkommit i ärendet.[6],[7],[8] Således förefaller förslaget om namnbyte ha gått i träda och att det inte längre är aktuellt med ett byte.

Kompanitecken

Efter en svacka där kompanitecken fick stå tillbaka för en ensad ”profil” som fokuserade på förbanden verkar nu ämnet vara tillbaka på tapeten. Det verkar finnas flera modeller för utformning där Livgardet följer gällande principer, medan P 4:s emblem grundar sig på standard från 1800-talet. Det ska noteras att Försvarsmaktens representant ”betonar” att det är ”seriösa” kompaniemblem som gäller framöver.[9] Enligt protokollet från maj månad vill Högkvarteret ha översyn över processen och ge tillåtelse till emblem, än att låta arbetet ske okontrollerat vid förbanden. Livgardet, K3, A 9 och I 19 ligger i röret med framtagande av tecken.[10] I efterkommande protokoll behandlas frågan kring bevarandet av artilleriregementenas traditioner i förhållande till de nya tecknen. Här nämns framförallt A 8.[11] I november framgår det att arbetet med framtagandet fortgår. Utformning sker tillsammans med statsheraldikern för A 9, I 19 och LG.[12] En dragning av emblemförslag sker under december och verkar få nämndens gillande. Februari 2019 framgår det i protokollet att kompanitecknen nu fastställts och att dessa följer en princip som kommer användas för eventuella kommande artilleriförband. Vidare framgår det att arméchefen är nöjd med tecknen och att även flygvapenchefen funderar på tecken för sin försvarsgren.[13] Det ska nämnas att det redan 2018 framgick att flygvapenchefen avsåg att tilldela kompanitecken från taktisk nivå och att arméchefen ville ha centralt ”reglerade och godkända” kompaniemblem.[14]

Juni 2019 fortsätter arbetet med skvadrons- och enhetstecken för K 3s räkning. Förutom att slutgiltiga versioner ska presenteras under hösten framgår det att tecknen ska vara enbart i svart och grönt.[15] Dessa har sedan under 2020 presenterats på riksarkivets hemsida i färg.[16]

Korrekt benämning av stridsskolor och militärregioner

Benämningen av en ny stridsskola i norr lyftes under 2020 och en deltagare i nämnden lyfter att det finns en gammal regel som föreskriver region/väderstreck/län inleder för att därefter följas av namn som anger verksamheten. Det vill säga att Stridsskola Norr är felaktigt och ska bytas ut mot Norra Stridsskolan. Däremot kan förkortningen fortsatt vara SS N (istället för NSS).[17] Detsamma gäller militärregionerna som döps till Södra, Västra, Mellersta och Norra militärregionen.

Utveckling av försvarsgrenarnas emblem

Under ett möte förevisas arméns emblem i ”nygammal tappning”.[18] Inget mer nämns i efterkommande protokoll. Det närmsta är att ett nytt baskertecken är under utveckling för armén.

Traditionsutveckling för utbildningsgrupper och hemvärnet.

Det är tydligt att det finns många frågor kring traditionsvård och de olika hemvärnsbataljonerna. Bland annat lyfts det fram om Örebro-Värmlandsgruppen ska likställas med Livregementets grenadjärer och Värmlands regemente samt baskerfråga för lapplandsjägargruppen. Ska gruppen bära armétecknet som övriga, eller infanteritecken med hänvisning till arvet från I 22?[19] Bakgrunden till frågeställningarna är att försvarsgrenarna ”lyfts ur” högkvarteret, det vill säga det som vi känner till som den fysiska omgrupperingen av staberna. Vidare framförs att utbildningsgrupperna ska underställas militärregionerna och att personalförsörjningen kommer bli ett generellt problem.

Nämnden identifierar att Stockholms-, Göteborgs- och Skåneområdena är ”komplexa” och ”kräver försiktighet” i hanteringen. Vidare framgår det i diskussionerna att bataljonsfanor skulle kunna vara en väg framåt, framförallt då det inte finns något formellt hinder för en utbildningsgrupp att få en ”regementsfana”, vilket skapar möjligheten för underställda bataljoner att få egna bataljonsfanor. Den grundläggande principen är att där det finns trupp, finns en fana.

Nästa uniformssystem

I samband med att Försvarsmaktens representant annonserar att det nya trebefälssystemet ska införas 2019-10-01, nämns även att nästa uniformssystem kommer döpas till m/23. Samtlig personal i Försvarsmakten ska tilldelas det nya uniformssystemet.[20] Det vill säga att det gemensamma uniformsprojektet Nordic Combat Uniform (NCU), förutsatt att tidslinjalen håller, kommer benämnas som m/23.

Övrigt

Protokollen är i övrigt fyllda med allt från framtagning av fanor till sablar för flygvapnet (och om sabel kan bäras till kjol eller ej). Emblem presenteras för såväl TKSE som fartyget Artemis, samt att polstjärnan ska ritas som sexuddig om inget annat anges.[21] I oktober 2019 framgår det att Försvarsmakten även avsåg att gå vidare med nämndens förslag att döpa ”combat camera” till stridsfotograf. Samma månad framgår det även att FM HRC hemställt om att tilldelas ett nytt förbandsnamn. Av de tre (3) förslag som anges anser nämnden att Försvarsmaktens Servicecentrum – (FM SC) är det lämpligaste.

I protokollet för april månad 2019 framgår det att den nya inriktningen för försvaret innebär att den ökade tillväxten av grundutbildnings- och övningsvolymer kommer bli ”knepig”, samt att officersutbildningen har högsta prioritet.

Avslutningsvis

Den här typen av artiklar är möjliga tack vare det engagemang som du som läsare visar i olika ämnen och de tips som kommer in via mejl. Jag skulle ha svårt att bevaka alla dessa områden utan din hjälp. Tack!


[1] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-05-08 (sammanträde nr 162)

[2] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-10-15 (sammanträde nr 164)

[3] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-12-19 (sammanträde nr 166)

[4] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2019-10-17 (sammanträde nr 170)

[5] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2019-02-20 (sammanträde nr 167)

[6] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2019-12-18 (sammanträde nr 172)

[7] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2020-02-26 (sammanträde nr 173)

[8] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2020-05-22 (sammanträde nr 174)

[9] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-03-13 (sammanträde nr 160)

[10] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-05-08 (sammanträde nr 162)

[11] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-06-18 (sammanträde nr 163)

[12] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-11-09 (sammanträde nr 165)

[13] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2019-06-17 (sammanträde nr 169)

[14] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-02-15 (sammanträde nr 159)

[15] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-11-09 (sammanträde nr 165)

[16] https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2020

[17] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2020-05-22 (sammanträde nr 174)

[18] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-10-15 (sammanträde nr 164)

[19] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2018-10-15 (sammanträde nr 164)

[20] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2019-04-16 (sammanträde nr 168)

[21] Protokoll från Försvarets traditionsnämnd 2019-02-20 (sammanträde nr 167)

Föregående

Kamrattips inför insats

Nästa

Lösa tankar kring patriotism och försvar

1 kommentar

  1. kalleri13@gmail.com'

    Fänriken

    Försvarsmaktens SERE-skola, utläses Försvarsmaktens särskola.

    Detta förslag måste vara ett aprilskänt.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén