Den här artikeln kommer handla om något som de flesta kanske hört talas om, men inte riktigt förstått vad det är eller vad som skiljer ett mission support element från en stab. Det faktum att funktionen funnits i över 20 år men fortsatt är svår att hitta information om visar på att MSE gjort skäl för titeln ”doldisarna bakom flyguppdragen.”

”MSE funktionen är avgörande för genomförandet av flygföretagen.”[1]

Vi kan inleda med en historiebeskrivning och att Försvarsmakten och Flygvapnet fick i uppgift att upprätta ett snabbinsatsförband med AJS 37 ”Viggen” för internationella insatser. Med den uppgiften tog Flygvapnet ett nytt kliv ut på den internationella arenan vilket innebar att det krävdes fler specialister än enbart pilot och underrättelsebefäl för att planera och utvärdera uppdrag. Här någonstans föds Mission Support Element (MSE) i det svenska flygvapnet och har sedan dess varit en funktion som återfinns inom i stort sett samtliga divisioner och skvadroner i försvarsgrenen.

Som namnet antyder är ett MSE ett stöd till planering och utförandet av ett uppdrag för den specifika flygplanstypen. Vilket kan innefatta att fälla sjömålsrobotar med Gripen, luftburna transporter med Tp-84 eller radarspaning med ASC890. I praktiken handlar det att omvandla en order till en effekt av något slag.

Funktionen är en så pass vital del av flygvapnets verksamhet att flygvapnet 2019 inrättade SOU MSE. En utbildning som genomförs på två utbildningsorter (Halmstad och Uppsala). Utbildningen innebär att individen blir utbildad som underrättelsebefäl med särskild kunskap för hur flygstridskrafterna agerar. Med det som grund vid examen går sedan individen igenom en utbildning på förbandet som pågår under ca 1 år. Utbildningen syftar till att individen ska kunna arbeta självständigt och axla ett större ansvar vid exempelvis insatser såväl nationellt som internationellt. Det ansvaret medför även att individen får ett lönepåslag efter genomförd utbildning.

Ansvaret innebär att individen inte sällan är länken mellan flygstaben och piloten eller besättningen. Det innebär också att individen kan vara det enda stödet som finns på plats för att fatta beslut som vanligtvis skulle ligga på en taktisk nivå. Vilket i sig kan ses som speciellt sett till grad och erfarenhet.

Utformningen av ett MSE är beroende av vilken plattform och vilken uppgift som förbandet löser. MSE för 211 stridsflygdivision skiljer sig från MSE 171 stridsflygdivision som skiljer sig från MSE 74 specialflygskvadron. Gemensamt är däremot att ett MSE innehåller flera olika befattningstyper som individen kan specialisera sig inom, vilket medför en möjlighet för individen att prova sina vingar inom andra funktioner än enbart underrättelsetjänst och uppdragsplanering. Vissa förband har bildanalytiker medan andra har undsättningsbefäl. Alla dessa kompetenser har sina egna karriärmöjligheter där det inte är ovanligt att en individ som en naturlig del i sin utveckling tjänstgör på taktisk stab eller en funktionsskola.

Med medlemskapet i Nato och införandet av en rad nya flygplanssystem ökar behovet av personal med en väldigt nischad profil. Såväl kunskapsmässigt där en individ behöver vara teknisk intresserad till en viss nivå samt upprätthålla goda soldatkunskaper, till rena karaktärsdrag som ihärdighet och nyfikenhet. Individen behöver också vara trygg med att befinna sig i spektrumet mellan att arbeta med skyddsvärd verksamhet och samtidigt kunna vara öppen som person.

Att tillhöra flygvapnets insatsförband med kontinuerlig beredskap och tjänstgöring på annan ort (ibland ett annat land), med det ansvar som vilar på varje befattningshavare, är påfrestande och inte nödvändigtvis något för alla har det visat sig. En utmaning för en del är att kunna växla mellan ett högt tempo med insatsverksamhet för att sedan gå in i en period av tristess och frammana den självdisciplin som krävs för att upprätthålla samt utveckla sin personliga förmåga. På ett MSE förväntas individen ta ett stort mått av eget ansvar och uppmuntras att förkovra sig inom olika ämnen för att driva enheten framåt.

Det framstår på flera sätt som lite speciellt att tillhöra den del av flygvapnets verksamhet som syns (och hörs) mycket men som på samma gång är dold från allmänheten. Uppdragens speciella karaktär innebär inte sällan att väldigt lite kan uppmärksammas i det offentliga. Med det sagt är det tydligt att Nato-medlemskapet och regeringens utlovade deltagande i Natos stående beredskapsstyrkor kommer innebära en hög efterfrågan på MSE-personal och deras kompetens.

För dig som är intresserad och vill veta mer finns några artiklar att läsa på Försvarsmaktens hemsida och några filmklippFacebook.


[1] Erfarenhet från det svenska deltagandet vid Air Defence Exercise 05, hämtat från Försvarsmaktens årsredovisning 2005 bilaga 5 Särskilda redovisningar