Under gårdagen skrev jag en kort tråd på Threads om Försvarsmakten och arbetsmiljö. Den kom till baserat på ett stycke i Försvarsmaktens årsrapport gällande arbetsmiljö och hur myndigheten jobbar samt avser att jobba framöver med den.

Försvarsmakten bedriver en riskfylld verksamhet dygnet runt, alla dagar om året och under alla förhållanden. För
att inga medarbetare skall drabbas av ohälsa eller olycka utgör det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i
det dagliga arbetet. Genom att ständigt vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och motverka risker, bedrivs
verksamheten så säkert som möjligt.

Försvarsmaktens årsredovisning 2023, bilaga 1, s. 16

Ovanstående textstycke låter bra och i enlighet med arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren är skyldig att alla åtgärder för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

2 §   Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Det här materialiseras exempelvis i säkerhetsreglemente och olika typer av verksamhetssäkerhetsanalyser. Med tanke på verksamheten som bedrivs och vad vi bedriver den med (vapen och tunga fordon) är det av vikt att vi har tänkt till före innan vi gör något. Tyvärr har det trots våra analyser och åtgärder uppstått såväl kroppsskador som dödsfall under övningar. Men det är inte det som den här artikeln ska behandla. Helt enkelt för att det oftast är där vi lägger fokus. Vilket exemplifieras i årets årsredovisning väldigt tydligt.

För att bedriva den riskfyllda verksamheten på ett betryggande sätt krävs en sund och positiv säkerhetskultur.
Under 2023 omkom två personer i Försvarsmaktens verksamhet. Det ska sättas i relation till att tre personer
förolyckades i Försvarsmaktens verksamhet under perioden 2017-2022. För att förebygga att liknande olyckor inte
händer igen initierades ett arbete för att stärka och utveckla säkerhetskulturen. En del i detta arbete är att utforma
Försvarsmaktens medarbetarundersökning så att den även omfattar frågor om säkerhetskultur samt följa upp
resultaten för att se om vidtagna åtgärder givit önskvärda effekter.

Försvarsmaktens årsredovisning 2023, bilaga 1, s. 16

Säkerhetskulturen sammankopplas här med det praktiska arbetet som sker under utbildningar och övningar. Oftast är det just den verksamheten som nagelfars och behandlas på olika sätt under utbildningar eller revisioner. Vad myndigheten däremot missar med sitt “systematiska arbetsmiljöarbete” är det som vår verksamhet i huvudsak består av. Nämligen arbete som utförs i våra olika lokaler.

Att infrastrukturen är ansträngd är ett sedan länge identifierat problemområde. Dagens organisation får helt enkelt inte plats i de byggnader vi har att tillgå idag. Egentligen fick inte gårdagens organisation plats heller. Troligtvis behöver vi gå tillbaka till innan IO13 för att hitta en situation där tillgänglig personal och tillgängliga lokaler stod i någon form av balans.

Trångboddheten leder inte bara till att personal riskerar att stå utan omklädningsutrymmen eller skåp för att förvara sin utrustning. Det leder även till att utrymmen konverteras från sin huvudfunktion (exempelvis logement eller torkrum) för att bli något annat (exempelvis omklädningsrum eller kontorsutrymme). Detta leder i sin tur att driftsäkerheten nedgår då strömförsörjningen hängs upp på olika typer av förgreningsdosor som belastar ett fåtal vägguttag. Även om det uppmärksammas årligen och det pratas om “elsanering” samt protokollförs sker det väldigt lite förändring.

Något annat som kanske är mer akut arbetsmiljöproblem är infrastrukturens undermåliga underhåll vilket leder till att lokaler blir fuktskadade och mögel uppstår. Situationen med kadettboendena för några år sedan är egentligen bara en del av ett större kulturproblem där Försvarsmakten accepterar att myndighetens personal vistas i utrymmen som andra arbetsgivare direkt skulle säga upp hyreskontrakten och flytta ifrån. För det som i klartext sker är att arbetsgivaren accepterar att betala hyra till en fastighetsförvaltare för undermåligt underhåll, och i den processen också accepterar att man inte följer arbetsmiljölagen.

Det ska förtydligas att det inte handlar om fuktskador i avgränsade källarutrymmen. Det handlar om byggnader där regnar in kontinuerligt i utrymmen där personalen vistas dagligen och där läckaget varit så konstant att exempelvis byggvirke gått från ljus till svart färg. Det handlar om lokaler där det är fuktfläckar i taket som kontinuerligt felanmäls i linjen men som aldrig åtgärdas. Trots att skyddsombud och chefer på flera nivåer är medvetna om problemet. Här finns ett påtagligt kulturellt problem att hantera.

Men det stannar inte där. Det handlar även om lokaler som vintertid är så pass kalla att personalen behöver sitta fullt påklädda med jackor eller utrusta kontoren med extra värmefläktar för att kunna utföra sina uppgifter. Låter det som en attraktiv arbetsplats, i synnerhet hos en myndighet som behöver en stor del civila arbetstagare för att sköta administrativa uppgifter i den miljön?

En kontinuerlig återkoppling från såväl arbetsgivare som fack handlar om att vi som personal måste uppvisa tålamod. Saker tar tid att åtgärda. Ett bemötande som är sådär lagom nedvärderande som om personalen inte är tillräckligt spänstig i tanken för att förstå att ett tak inte byts på en dag. Men när samma problem inte åtgärdas under en femårsperiod, eller att man bokstavligt försöker dölja problemen med något lager färg, då finns det inte mycket mer tålamod att hämta.

Det har funnits ett behov av att utveckla samordning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
varvid en central arbetsmiljösektion inrättats inom Försvarsmakten. Årets uppföljning visar på behov av att
utveckla ett tydligare och gemensamt arbetsmiljöledningssystem. Ytterligare ett led för att stärka
säkerhetskulturen och det systematiska arbetsmiljöarbetet är att under kommande år utbilda alla chefer inom
arbetsmiljö. Under 2023 genomfördes utbildningen för chefer och skyddsombud ute på förbanden

Försvarsmaktens årsredovisning 2023, bilaga 1, s. 17

Det låter väldigt bra med en förändrad medarbetarundersökning och en “central arbetsmiljösektion”. Vad myndigheten däremot inte svarar på är det som vi i personalen verkligen vill veta. När avser arbetsgivaren ställa krav på hyresvärden (läs Fortifikationsverket) och det bristfälliga underhållet av infrastrukturen? Det bådar inte särskilt gott för våra satsningar på olika centrum och nybyggnationer om vi inte gör något åt den kultur som accepterar att personalen fortsätter arbeta i lokaler som ingen annan hyresgäst skulle acceptera att betala för.

Det skrevs en del putslustiga kommentarer kring att det regnade in i den nya domstolsbyggnaden i Malmö. Men det läckaget åtgärdades åtminstone och det vidtogs åtgärder. I Försvarsmakten regnar det regelbundet in i byggnader men ingen verkar ens orka täppa till hålet. Det är ett reellt hot här och nu mot vår tillväxt samt förmåga. Ta tag i det nu innan det uppstår fler skador på personal och materiel som är irreversibla.