Försvarsmakten har haft anställda kvinnor sedan 1989. De senaste 10 åren har det blivit ett ökat fokus på jämställdhet och att den kvinnliga personalen ska ha samma tillgång till funktionell utrustning som sina manliga kamrater, därtill har det signalerats om krafttag mot samlingsbegreppet “ovälkommet beteende”. Vad gäller graviditet i Försvarsmakten har fokus länge legat på två saker. Säkerhet, i form av att gravida inte får delta i verksamhet som riskerar att utsätta såväl foster som modern för skadligt buller eller farliga ämnen samt tillgång till graviduniform. Där verkar det i stort från centralt håll ta stopp. Allt därefter verkar lämnats över till lokala initiativ vilket innebär att det kan komma att se väldigt olika ut beroende på vilket förband man tillhör.

Den här artikeln kommer beröra allt det där som ligger utanför säkerhetsaspekten och uniformsplagg. Alltså möjligheten att kunna fortsätta arbeta med något minst lika utvecklande som den ordinarie tjänsten. De ersättningar som individen kan ha rätt till och hur du som individ går tillväga för att få dessa. Varje krona räknas när man inte kan arbeta, framförallt i ett yrke där en stor del av lönen kan komma ifrån tillägg från övningar och beredskap. Samt en uppmaning till att fler förband tar ett aktivt rehab-ansvar för återgång till tjänst.

Vissa av de saker som kommer tas upp i den här artikeln berör även dig som har en partner som är gravid. Det ska sägas att den inte kommer vara heltäckande. Mycket för att informationen som finns att tillgå i Försvarsmakten är antingen bristfällig eller utspridd. Är man osäker ska man vända sig till sin personal-funktion för expertisstöd.

Inledningsvis ska det sägas att myndigheten regleras precis som alla andra arbetsgivare genom de föreskrifter som Arbetsmiljöverket gett ut gällande “gravida och ammande medarbetare” (AFS 2007: 5 med tillägg). Det innebär också att det finns ett antal krav på dig för att Försvarsmakten ska kunna uppfylla sina åtaganden. Det innebär därmed att du och din chef behöver kontinuerligt prata med varandra för att du ska få de bästa förutsättningarna för en hälsosam graviditet på jobbet. Det är rekommenderat att samtliga parter antecknar vad som har skett när och vad som är överenskommet. Framförallt att du som chef för anteckningar över åtgärder och möten.

Det initiala skedet

Även om det rent generellt inte finns någon skyldighet för dig att anmäla din graviditet till din chef finns det verksamhet inom myndigheten som direkt kräver att du, utifrån en säkerhetssynpunkt, berättar att du är gravid. Däremot medföljer en del rättigheter när du berättar för din chef om graviditeten. Bland annat att chefen ska genomföra en riskanalys av ditt arbete och presentera resultatet av den riskbedömning som chefen gör av arbetet samt eventuella åtgärder. Det här är viktigt då du som gravid har en rad rättigheter som ger dig valmöjligheter beroende på din specifika situation.

§ Om resultatet av bedömningen enligt 4 § visar att det finns risk för skadlig inverkan på graviditet eller amning eller för annan ohälsa eller olycksfall ska arbetsgivaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att undanröja riskerna.

Om det inte går att undanröja riskerna ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter.

afs 2007:5

Du har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete om det finns risker i arbetsmiljön eller arbetet är fysiskt påfrestande. Om du själv önskar en sådan omplacering ska du anmäla det en månad i förväg om det inte beror på risker i arbetsmiljön, då ska anmälan ske omgående.

Undanröjande av risker kan exempelvis vara att du inte åker i fordon som vibrerar och bullrar, deltar i skjutövningar, genomför fysiskt påfrestande övningar. Men det kan också vara en stressfull arbetsmiljö med bristfällig återhämtning. Här är försiktighetsprincipen gällande. Som tidigare nämnts brukar just säkerhetsaspekten fungera väl i Försvarsmakten. Det som fungerar mindre väl är omplacering med andra arbetsuppgifter där individer mycket väl kan uppfatta att de får lösa “slaskuppgifter” i väntan på att de påbörjar sin ledighet.

Sammanfattningsvis kan du få fortsätta ditt ordinarie arbete med justerade arbetsuppgifter, bli omplacerad till ett nytt arbete eller gå hem med graviditetspenning från Försäkringskassan för att det inte finns andra möjligheter. Vad som gäller specifikt för graviditetspenning kan du läsa om på Försäkringskassans hemsida samt på emilia.

Det ska tilläggas att din anmälan om graviditet sker mot chefen som arbetsgivare. Det innebär inte per automatik att chefen därmed äger rätten att berätta om graviditeten för övriga kolleger. Här kan det hjälpa att vara tydlig mot chefen om du inte önskar att graviditeten ska offentliggöras förrän du önskar. På samma sätt innebär det att du som chef behöver ha en mental beredskap för hur ni ska agera om graviditeten av någon anledning skulle stöta på komplikationer. Förtroende och integritet är två ledord i frågan.

Ersättningar

Sverige har ett system som innebär att du ska vara någorlunda ekonomiskt skyddad vid exempelvis graviditet. Detta innebär däremot inte att du per automatik får den ersättning du har rätt till eller att den täcker det inkomstbortfall förändrade arbetsuppgifter eller påtvingad ledighet skulle innebära. Det är därför viktigt att du vidtar ett par åtgärder för att säkra din ekonomi.

Om du som gravid blir omplacerad har du fortsatt rätt att behålla de genomsnittliga tillägg du har i din ordinarie befattning. Det här innebär att du förutom din ordinarie lön även fortsatt ska få OB-tillägg och arbetstidsförkortning, även om det nya arbetet inte kräver det. Det här kan även innebära att regelbundna tillägg som beredskapstillägg kan räknas med.

Oavsett om det är du eller din partner som är gravid är det rekommenderat att du tar kontakt med FM HRC och ber om ett SGI-intyg. FM HRC kommer därefter genomföra en beräkning av din årsinkomst baserat på din lön, återkommande tillägg m.m vilket troligtvis kommer innebära att din årsinkomst blir högre än om du enbart själv skulle räkna ihop din i-lön x 12 månader.

Vad gäller föräldrapenning har du som gravid rätt till föräldrapenning 60 dagar innan förlossning. Du själv avgör om behovet föreligger.

I samband vid födelse har den andra föräldern rätt att vara ledig från arbetet under 10 dagar. Då utbetalas en tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Dessa ska tas ut senaste 60 dagar efter hemkomst från sjukhuset. Senaste 90 dagar efter första ledighetsdagen ska ansökan om den tillfälliga ledighetspenningen kommit in till Försäkringskassan. Här kan det vara väl värt att planera när du faktiskt skickar in din ansökan då handläggning och utbetalning sker med särskilda intervaller vilket kan innebära att du står utan ersättning från såväl arbetsgivare som Försäkringskassan om det vill sig illa.

Försvarsmakten utbetalar ett tillägg till den tillfälliga föräldrapenningen (det här tillägget betalas även ut de 10 första VAB-dagarna varje år).

Försvarsmakten betalar även ut föräldralön. Det här innebär att ersättningen från Försäkringskassan och Försvarsmakten kommer uppgå till 90% av din normala lön under den tiden du är ledig (som mest 360 dagar per barn).

Föräldraledighet

Minst 2 månader i förväg ska du anmäla till din chef om du avser att ta ut föräldraledighet. Föräldraledigheten kan se ut på olika sätt men för enkelhetens skull kommer vi fokusera på den ledighet som innebär att du är borta 100% från arbetet för att ta hand om ditt barn. Om du har ett behov av föräldraledighet inom två månaders tid (exempelvis på grund av förändrade familjeförutsättningar) ska du anmäla det snarast till din chef. Det viktiga är att det kontinuerligt sker en dialog om din ledighet. Det åligger däremot din chef, vid nekande av ledighet, att påvisa att din föräldraledighet medför så pass grova störningar att din ledighet måste ändras.

Vill du förlänga din föräldraledighet ska detta också ske två månader innan du ska börja arbeta. Vill du däremot avbryta din ledighet och börja arbeta tidigare ska detta anmälas omgående. Din chef kan då som mest skjuta på din återgång en månad.

Det ska poängteras att du under din föräldraledighet är just ledig från arbetet. Således kan din chef inte kräva att du ska exempelvis träna för att upprätthålla de fysiska kravnivåerna ni har. Här finns det samtidigt inget som förbjuder din chef för att exempelvis engagera förbandets friskvårdsavdelning för att utarbeta en rehabiliteringsplan som du som individ kan använda om du så önskar.

Trots att du är ledig ska du fortsatt ingå i den process kring lön- och karriärutveckling som sker på arbetsplatsen, exempelvis Rals (regleras i de överenskommelser som görs mellan fack och arbetsgivare). Chefen får inte missgynna dig med anledning av din ledighet. Återigen är dialog vägen framåt för att ge din chef förutsättningarna att agera på, för dig, fördelaktigt sätt.

Återkomsten till arbetet

En graviditet kommer påverka människor olika, såväl psykiskt som fysiskt. Har du och din chef haft en konstruktiv dialog har ni förhoppningsvis redan en plan för hur du ska få en smidig återgång till jobbet efter graviditeten. Samtidigt är en plan bara en plan och kan behöva revideras efter kontakt med verkligheten. Här är det viktigt att skilja på vårdansvar och ansvar som arbetsgivare. Försvarsmakten har ansvar för den rehabilitering som kan kopplas till arbetets utförande, medan den civila vården står för det medicinska. Samtidigt behöver dessa fungera ihop och du som chef har att tillse att din plan följer den medicinska, inte tvärtom.

Det viktigaste med återkomst till arbetet är att detta är individuellt. Det finns inte en schablonlösning som kan användas av alla då en graviditet kan påverka en person på olika sätt. Det är i sammanhanget irrelevant vad en annan förälder klarat eller inte klarat av att göra. En graviditet kan i sak behandlas precis som en idrottsskada.

Avslutningsvis

Då lagen är synnerligen digital gällande graviditet (antingen är du gravid eller ej) innebär det också att en gravid medarbetare i praktiken per omgående inte kan delta i verksamheten fullt ut. Det är sannolikt i Försvarsmaktens intresse att den här individen under så lång tid som möjligt upprätthåller de kompetenser som är möjliga att upprätthålla innan denne går på ledighet. Samtidigt ska individen kunna utföra ett kvalificerat arbete då det är detta som påverkar löneutvecklingen. Med hjälp av riskanalysen kan det vara möjligt att hitta kvalificerade arbetsuppgifter som medarbetaren kan utföra inom ramen för sitt kompetensområde, även om det arbetet behöver ske på annan plats. Resultatet blir sannolikt bäst om medarbetaren bjuds in som en aktiv part i handlingsplanen istället för att få se sig själv förpassad till mindre kvalificerade uppgifter i nio månader.

För dig som som arbetstagare innebär en graviditet att mycket sker på en och samma gång. Förhoppningsvis har den artikeln bidragit till att du kan bli mer proaktiv och skapa gynnsamma förutsättningar inför, under och efter en graviditet som anställd i Försvarsmakten.

ps. Om när och hur din personal avser att skaffa barn är inte din ensak som chef. Sluta ställa frågan. ds.


Källor

Arbetsdomstolen

Arbetsmiljöverket

Diskrimineringsombudsmannen

Försäkringskassan

Försvarsmakten emilia – arbeta i fm

Officersförbundet – officersinfo nr 14 21 maj 2015