Din EOBUSARE i gryningen

Status på soldatens utrustning och vad som ligger i röret (enligt FMV)

I höstas kom en skrivelse från Försvarets materielverk (FMV) där myndigheten som sammanställde nuvarande status på soldatutrustningen samt innehöll en tidsplan för utveckling, produktion och avveckling av olika soldatburna materialslag. De öppna delarna består nästintill av 60 sidor, ett gediget arbete som nu kokas ner till den här artikeln. Sammanfattningsvis ska det sägas att FMV säger att utrustningen ”i huvudsak uppfyller kraven”. Med krav åsyftas de målsättningsdokument samt tekniska specifikationer som ligger till grund för anskaffningen. Det ska tilläggas att anledningen till uppfattningen att det mesta i huvudsak uppfyller ställda krav, trots soldatens uppfattning om motsatsen, är att det saknas avvikelserapporter som säger motsatsen. Där det finns som störst brister är okänt då dessa områden markerats med sekretess, däremot kan vi utläsa flertal utrustningsdetaljer som behöver uppdateras eller helt enkelt ersättas med något nytt.

Saker som är föråldrade och måste ersättas

Utrustning har oftast en teknisk livslängd, det vill säga ett bäst före-datum där utrustningens funktion inte längre kan garanteras. FMV beräknar att omkring en fjärdedel av prylarna på ett utrustningskort omsätts varje år. Kläder har exempelvis en livslängd på 18 månader ”operativt”, alltså i fält. Ska plaggen bara ligga på en hylla är livslängden i stället 10 år. Något att känna till när man funderar på kostnad i förhållande till förväntad livslängd. Med den nya uniformen, fältuniform 24, flaggar FMV för att livslängden med det nya systemet kan förkortas på grund av materialvalet för en del av plaggen.

Skidor och pulkor är tekniskt föråldrade enligt FMV, samtidigt verkar det inte finnas några nya målsättningsdokument eller planer på att uppdatera utan nuvarande system kommer vidmakthållas genom återanskaffning. I enlighet med Försvarsmaktens beslut ”om vägval för försörjning av skidutrustningssystemet”. Inte förrän 2029 finns en notis om att ett nytt målsättningsdokument för över snö-förmåga bör skrivas.

Stridsvästen uppfyller ”i huvudsak kraven” samtidigt som att FMV redovisar att SV12 avvecklats och SV18 avbrutits. Här finns ett stort stycke som är maskat vilket antyder att myndigheten är medvetna om en del allvarliga brister med nuvarande system. Man avslutar däremot med att nämna att man lyckats köpa in reservdelsspännen samt duellfickor så att reperationskön av stridsvästar kan åtgärdas. Vi befinner oss just nu i perioden där en ny stridsväst samt kroppsskydd planeras att införskaffas omkring 2024.

Verktygen för att tillverka sulor till känga 90 är slutförbrukade och behöver omsättas. Här pågår just nu ett offertarbete med att köpa in nya kängor under perioden 2023 till 2025 trots att målsättningsdokumentet som är framtaget har brister. Det har ryktats om att Försvarsmakten och FMV har för avsikt att utveckla en egen känga i stället för att titta på vad som redan finns på marknaden. Vilket bekräftas av tidsplanen där perioden 2023 Q3 till 2024 Q4 är planerad att användas till utveckling av fotbeklädnad. Därefter ska leverans påbörjas mitten av 2025.

Situationen med fältuniform 90

Det stående mantrat för användandet av FU 90 har varit dess brandskydd. Samtidigt har det enligt FMV skett leveranser av FU 90 som haft bristande brandskydd där Försvarsmakten fattat beslut om att uniformerna må bäras i normal verksamhet där ”förhöjd eller uppenbar brandrisk ej råder”. För undertecknad är det här en nyhet och intressant med tanke på den smått överlägsna attityd som myndigheten haft mot andra tillverkares förmåga att skapa arbetskläder med fullgott brandskydd. En ödmjukare inställning hade varit på en plats när målsättningsdokumenten för FU 90 härstammar från skiftet 80/90-talet. Det har helt enkelt hänt en del med såväl material som design gällande uniformer sen dess.

Materiel med identifierade brister

Det finns ett antal materielslag som har identifierade brister. Ett är vätskesystemet. Det är känt att det är brist på systemet ute på förbanden vilket har uppdagats i samband med den utökade värnplikten. Varför är en annan fråga och i FMV:s underlag har väsentliga stycken maskats med hänvisning till sekretess enligt Offentlighets och –sekretesslagen (2009:400) 19 kapitel, paragraf 3 och 15 kapitel 2 paragraf, vilket i sig är intressant för något så trivialt som ett vätskesystem.  

Ryggsäckssystem 12 uppfyller ”i huvudsak kraven” enligt FMV. Här har det rapporterats avvikelser som främst berör brister i dokumentation och reservdelar. Enligt FMV har åtgärder inarbetats i Försvarsmaktens beslut gällande fortsatt försörjning av ryggsäckssystemet. Beslutet innehåller instruktioner för en revision, dock utan någon form av ekonomi eller tidsram.

Enmanstältet som har varit ett populärt objekt att klaga på genom åren har identifierats som ett materielslag som ”av produktionstekniska skäl” har brister. Här säger FMV att det bristande skyddet mot fukt handlar om en bristande kravställning gällande genomsläpp av den ånga som uppstår i tältet vid användning. Eftersom man inte har kravställt för detta kan man inte heller reklamera produkten. Det finns inte någon plan för att införskaffa något nytt tält i dagsläget.

Kroppsskydd

Det finns ett antal olika kroppsskyddsmodeller ute på förbanden. Den som uppbringar mest hat och misstro är troligtvis kroppsskydd 90. Enligt FMV (som hänvisar till en FOI-studie som genomfördes 2015-2016) uppfyller samtliga kroppsskydd i huvudsak de ställda kraven. Vilket kan antas innebära att kroppsskydden, trots populära skrönor om motsatsen, fortsatt har skydd mot splitter. Däremot kasseras ett antal 90 och 94 varje år på grund av slitage och systemet är i behov av ”livstidsförlängning”. Omsättningen av 94 innebär även att det kan uppstå brister i vissa storlekar, vilket kan kopplas samman med behovet av att införskaffa kroppsskydd 23D för kvinnor just för att det saknas kroppsskydd i mindre storlekar.

Vi kan även förvänta oss att fler kroppsskydd 12 (aka kroppsskydd 22) köps in under nästa år för att täcka upp brister som bl a uppstod i samband med donationen till Ukraina i våras.

Hjälmar

Under en av årets sista frågestunder på instagram flödade det in frågor om när en ny hjälm skulle komma ut till förbanden. Läget är som följer, en livstidsförlängning av hjälm 90 har genomförts under året. Systemet anses i huvudsak uppfylla kraven efter en genomförd FOI-studie 2017. Hjälm 18 (A och B) som levererades under 2018 återfinns i mindre mängder för internationella insatser samt specialförbandens behov. De finns inte i några kvantiteter för tilldelning till andra förband. FMV antar att det är möjligt att kompletteringsanskaffa ”motsvarande befintlig materiel”. Återstående livslängd på hjälm 18 utreds kontinuerligt samtidigt som det just nu har tagits fram en ny systemmålsättning för ”hjälm ny”. Enligt FMV ligger nästa hjälm fortsatt några år bort medan Försvarsmakten har en mer optimistisk syn. Det återstår att se om förslaget på lagförändring gällande LUFS kan bidra till att upphandlingar av en ny hjälm kan skyndas på.

Hörselskydd

Nuvarande ramavtal gällande hörselskydd har gått ut och ett nytt är underframtagande. Här är det noterbart att det finns hörselproppar att tillgå med justerbar dämpning som ej medges att användas av FöMedC och SäkR. På sina håll i landet har det synts att soldater enbart tilldelats passiva hörselkåpor i stället för de aktiva som varit brukligt. Det kan återigen vara ett tecken på att tillväxten av grundutbildningen inte taktar med tillgängligheten på materiel, eller att förbanden helt enkelt inte hunnit med att behovsätta utrustning. Hörselskydd ny ligger i perioden 2029.

Skyddsglasögon

FMV anser att det genomförts anskaffning för att omhänderta de akuta behoven har skett. Det finns ett ramavtal upprättat 2020 där Försvarsmakten kan köpa in nya skyddsglasögon på avrop. Däremot är det arbetet försenat och vi kan se framemot nya skyddsglasögon under nästkommande år om planen håller. De gamla skyddsglasögonen avvecklas från 2024.

Avslutningsvis

Det händer mycket inom området för soldatutrustning. Samtidigt har vissa saker dragit ut på tiden och ramavtal har löpt ut vilket sätter myndigheten i en tuff sits samtidigt som grundutbildningen ska utökas och vi ska tillhandahålla utrustning till repetitionsutbildningar. En svag avlastning på systemet blir neddragningarna av pågående insatser utomlands på kort sikt. I artikeln har vi inte kommenterat ersättare till m/87 som föreslås komma mitten av 2024 samt en eventuell ny sjöstridsdräkt bortom 2029. Underkläder till kvinnor är fortsatt en följetong där ”forcerade åtgärder” genomförts. Det återstår att se hur alla åtgärder inklusive FU 24 faller ut i framtiden.


Systemlivscykelplan för system Soldatutrustning 2023 – 22FMV1057-10 med bilagor

Föregående

Krångelpellar och nej-sägare är ett nödvändigt ont

Nästa

Årets som gått – 2022

2 kommentarer

 1. p.andersson.1982@gmail.com'

  P.A.

  “Det ska tilläggas att anledningen till uppfattningen att det mesta i huvudsak uppfyller ställda krav, trots soldatens uppfattning om motsatsen, är att det saknas avvikelserapporter som säger motsatsen.”

  En intressant observation från hemvärnstidningen är en artikel där man beskriver en vilja att ändra ett visst felaktiskt mönster i utvärderingsinhämtningen. Måhända ett sykofantproblem. Det beskrivs som att många negativa (men kanske konstruktivt kritiska) rapporter/utvärderingar av allt från matriel till övningsplanering av mystisk anledning sållas bort till förmån för de positiva.

  Måhända även avvikelserapporter drabbas av detta fenomen?

 2. konrad.lindblad@gmail.com'

  Iom den uppenbara bristen på materiel så kanske man skulle kunna titta på hur man kan tillåta egenköpt materiel, så länge den uppfyller kraven. Jänkarna har ju löst det på vissa prylar genom att ha exempellistor på vad som är funkis, då kan soldater t.ex köpa andra skyddsbrillor och finns de på listan så kan de vara säkra på att de uppfyller kraven.
  Man kanske måste våga släppa sargen lite här och tänka nytt. Det är ju redan idag “ok” att köpa egna kängor så länge det är rätt färg, låt det då vara ok med annan materiel också, åtminstone fram tills att det finns nytt tilldelat att hämta på förrådet.

  Vi har ett pågående krig med en stormakt i vårt närområde, man bör fokusera på lösningar som ger tillräcklig verkan tillräckligt snabbt, istället för perfekta lösningar som är på plats “om några år”.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén