Det här inlägget kommer att handla om bassäkerhetskompanier i allmänhet och nyligen upprättade 104.bassäkerhetskompaniet i synnerhet. Känner du inte igen namnet kan det beror på att kompaniet tidigare hette basskyddskompaniet och låg direkt under Marinbasen. I samband med att två nya marina basbataljoner infördes uppstod så även ett behov av bassäkerhetsförband. Det vill säga den typen av förband som förr fanns inom såväl marinen som flygvapnet för att skydda baser genom ett mer offensivt agerande utanför baserna samt att skydda marina logistiklinjer på land och i kustnära miljö. Förbandstypen behövs alltjämt i en tid där hotet från främmande underrättelseverksamhet är högt och där vi ser frekvent hur utländska medborgare befinner sig på platser där de inte ska vara i närheten av skyddsvärd verksamhet.

Foto: Försvarsmakten

104.bassäkerhetskompaniet återfinns under första marina basbataljonen och består av två bassäkerhetsplutoner och en spaningspluton. Det kan låta märkligt varför en bassäkerhetsorganisation behöver en enhet för spaning. För en del kan det låta märkligt att vi överhuvudtaget behöver nya bassäkerhetsförband när vi har Säkerhetskompani Sjö i Göteborg. Det senare kan enkelt förklaras med att säkerhetskompani sjö ingår i 13.säkerhetsbataljonen och därmed ingår i den operativa säkerhetstjänsten. Det vill säga att enheten löser uppgifter över hela landet och inte bara i Göteborgs skärgård för operationsledningen. Bassäkerhetskompanierna som ingår i de marina basbataljonerna löser uppgifter på den taktiska nivån, således för marinen och marinchefens räkning.

Foto: Försvarsmakten

Det innebär att 104.bassäkerhetskompaniet är en marin resurs för att dels upptäcka och inhämta mot fientlig verksamhet inom den marina sfären. Dels för att skydda den kritiska marina logistiken som behöver gå på såväl väg som sjön. Spaningsplutonens uppgift blir är att vara marinens förlängda känselspröt när en marin basbataljon ska omgruppera eller genomföra någon form av försörjning till marinens övriga förband. Därefter är det bassäkerhetsplutonernas uppgift att upprätthålla säkerheten medan försörjningen pågår, bland annat genom nyttjandet av tekniska sensorer för att upptäcka människor och hundar. Därmed genom sin blotta närvaro tvinga bort exempelvis underrättelsepersonal som verkar dolt i närheten.

Det är bassäkerhetssoldatens uppgift att förhindra att såväl fientliga spaningsförband som sabotagepatruller kan genomföra sina uppgift i närheten av basbataljonen eller för den delen i närheten av annan skyddsvärd verksamhet som marinen bedriver till vardags inom ramen för nationella operationer. Ett bassäkerhetskompani genomför därmed sin huvuduppgift även i fredstid där underrättelsehotet är högt.

Foto: Försvarsmakten

Motståndaren som bassäkerhetssoldaten är satt att möta är minst sagt kvalificerad, i såväl kompetens som utrustning. Detta gäller såväl i kriget som i dagsläget där vi ser hur utländsk underrättelsetjänst på olika sätt försöker skaffa information om marinens verksamhet. Det ställer krav på att bassäkerhetssoldaten är välutbildad med tillgång till kvalificerad utrustning och att denne kan tillgodogöra sig tilläggsutbildningar som sjukvårdare eller fordonsförare. Det innebär också krav på personlig mognad där individen ser sin säkerhetsroll som något som möjliggör för andra att fokusera på sina huvuduppgifter.

I skrivande stund söker 104.bassäkerhetskompaniet i Karlskrona GSS/K till både säkerhetspluton och spaningspluton.