Idag gav regeringen Försvarsmakten i uppdrag att inkomma med kompletterande budgetunderlag för 2021. Tidigare har Försvarsmakten lämnat in underlag för den försvarspolitiska propositionen för 2021-2025 såväl som ett budgetunderlag för 2021. Detta sker i farvattnet av vad som varit en lång vår av strandade politiska försvarsförhandlingar och överlag en politisk sfär som varit missnöjd med Försvarsmaktens prioriteringar.

I det nya uppdraget får Försvarsmakten en rad detaljerade styrningar i för ekonomiska beräkningar. I underlaget ska myndigheten ta hänsyn till bland annat upprättande av ett nytt regemente i Östersund samt en värnplikt som får vara nio (9) månader som kortast. Därutöver ska myndigheten också särskilt redovisa ekonomiska beräkningar för ytterligare åtgärder. Samtidigt instrueras Försvarsmakten att reduceringar inte får ske inom exempelvis renovering och modifiering av stridsvagn 122 och stridsfordon 90.

Den initiala reaktionen är att politikerna helt enkelt kör över Försvarsmaktens underlag och tvingar myndigheten i en riktning som den inte anser vara gynnsam för att uppnå myndighetens syfte; att försvara Sverige. Men som vissa redan uppmärksammat på Twitter är en del av riktlinjerna i fas med de underlag som Försvarsmakten redan lämnat. Därutöver kommer det här uppdraget efter att Försvarsmakten lämnat svar på frågor från försvarsdepartementet på tidigare underlag. Så vad skiljer sig egentligen?

Brigaderna

Regeringen vill att samtliga tre brigader samt den reducerade motoriserade brigaden ska vara färdigorganiserade senast 2030. Här anger Försvarsmakten att kraften finns att organisera två (2) brigader medan den tredje påbörjas och förväntas bli färdig efter 2030. Den reducerade brigaden i mälardalen blir istället en stridsgrupp. Således vill regeringen mer än vad Försvarsmakten anser sig ha resurser till att uppnå. Detta i sig riskerar att innebära en ambitionssänkning på andra platser i organisationen.

Divisionsartilleri

Regeringen vill ha en divisionsartilleribataljon bestående av eldrörsartilleri. Därmed ska även tolv (12) nya eldrör införskaffas till bataljonen i perioden 2026-2030. Vidare ska artilleriutbildningen för den här bataljonen förläggas i Kristinehamn (utbildningsort) och Villingsberg (skjutfält). Etableringen ska påbörjas i perioden 2021-2025 och uppnått full kapacitet 2030. Försvarsmaktens förslag att utbildningen av artilleriförband skulle ske i Boden och Skövde, det vill säga på redan etablerade platser där Skövde “endast” behövde tillföras instruktörer. Vidare fanns det inte utrymme för att skaffa fler artilleripjäser vilket i slutändan innebar att en divartbataljon inte kan organiseras.

Här blir således utmaningen inte bara att rekrytera personal till en bataljon. utan även att etablera sig i Kristinehamn vilket möjligen innebär att satsningen i Skövde får stryka på foten. Därtill ska det ny frigöras ekonomiskt utrymme för att kunna köpa ytterligare artilleripjäser. Det återstår således att se om Kristinehamns kommun kan leva upp till sina löften om god tillgång till lokaler och övningsfält.

Divisionsledning

Regeringen vill att Försvarsmakten tillser att en divisionsstab är färdigorganiserad 2025 och en reducerad divisionsstabsbataljon är färdig senast 2030. Det här förefaller falla inom Försvarsmaktens förslag, med passus för att Försvarsmakten angett att divisionsstaben kommer ha begränsad ledningsförmåga.

Etablering av nytt regemente

Nytt regemente upprättas i Östersund i perioden 2026-2030 som ska ansvara för utbildning av en (1) till två (2) lokalförsvarsbataljoner. Här öppnade Försvarsmakten förvisso för att det fanns möjlighet att etablera en (1) mindre organisationsenhet. Vad Försvarsmakten däremot också skrev var att myndigheten ville se lokalförsvarsbataljoner initialt utbildade inom redan existerande organisationsenheter. Det vill säga att införandet av nya utbildningsorter skulle ske långsamt och kontrollerat. Det återstår således att se huruvida Försvarsmakten hade tagit höjd för ett upprättande av ett mindre regemente som relativt omgående ska påbörja utbildning av en (1) bataljon. Precis som med etablering av artilleriutbildningen i Kristinehamn ska den här personalen hämtas någonstans från, precis som materielen som behövs för utbildning. Därtill ska infrastrukturen hittas/upprättas. Det är tveksamt att myndigheten avsåg sig kunna etablera en artilleriutbildning på ny ort och samtidigt upprätta ett nytt regemente.

Flygvapnet

Försvarsmakten skrev i sitt underlag utvecklingen av framtidens stridsflyg inte skulle påbörjas innan 2030. Däremot skulle visa studier kunna genomföras för att skapa underlag för det framtida arbetet. Här vill regeringen flytta fram det arbetet så att studier, teknologiutveckling och demonstratorverksamhet påbörjas redan i perioden 2021-2025. En ökad och tidigarelagd ambition som innebär omkostnader som Försvarsmakten inte haft med i tidigare underlag.

Marinen

Tung kustrobot ska vidmakthållas under perioden 2021-2025, djup intill att ersättare förbandssätts i perioden 2026-2030. Då systemet överhuvudtaget inte omnämns i Försvarsmaktens underlag är det svårt att säga hur ett vidmakthållande kommer påverka den totala kostnaden.

Övriga kostnadsberäkningar

Utöver det som framgår ovan ska myndigheten lämna en särskild redovisning med ekonomiska beräkningar där kostnaderna fördelas mellan perioderna 2021-2025 och 2026-2030. Därtill ska Försvarsmakten lämna en bedömning på om de angivna åtgärderna är genomförbara.

Etablering av två mindre infanteriregementen för grundutbildning av sammanlagt fyra lokalförsvarsbataljoner med ca 200 totalförsvarspliktiga per år. Utgångspunkt för beräkningarna ska vara att etablering sker i perioden 2022–2025 och full kapacitet ska uppnås från 2026.

Etablering av ytterligare två artilleribataljoner (utöver den artilleribataljon som finns i uppdraget för kompletterande budgetunderlag för 2021 ovan). Utgångspunkt för beräkningarna ska vara att etableringen ska påbörjas under perioden 2021–2025 och når full kapacitet innan 2030 samt att artilleriutbildningen sker i Kristinehamn som utbildningsort med Villingsberg som skjutfält.

Etablering av en divisionsunderhållsbataljon kopplad till artilleribataljonerna. Utgångspunkt för beräkningarna ska vara att divisionsunderhållsbataljonen ska vara färdigorganiserad senast 2030.

Anskaffning av mängd-och förbrukningsmateriel samt ammunition i enlighet med förslagen i Försvarsberedningens slutrapport från den14 maj 2019 Värnkraft, Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025 (Ds 2019:8).

Anskaffning av materiel till Hemvärnet i enlighet med Värnkrafts förslag.

Uppdrag till Försvarsmakten att inkomma med kompletterande budgetunderlagför 2021

Slutsats

Utifrån dokumentet förefaller det tydligt att det finns en politisk vilja att etablera Försvarsmakten på fler orter, vilket kan kopplas samman med arbetstillfällen för de kommuner i de norra delarna av landet som lyckas snärja ett regemente. Därutöver är det även tydligt att det finns ett fokus på artilleri. Försvarsmakten ska markant öka sin förmåga till indirekt bekämpning, vilket givetvis också innebär ordrar till industrin för att leverera fler ARCHER. Samtidigt får inga reduceringar ske inom områden som det just nu sker, eller planeras att ske, upphandling av tjänster och materiel. Det positiva är att den efterlängtade renoveringen och modifieringen av såväl 122 som 90 skyddas, samt att de nya ytstridsfartygen inte får röras. Däremot är frågan hur de här riktlinjerna påverkar övriga satsningar för flottan när det gäller såväl ubåtar som sjömålsrobotar.

De begränsningar i reduceringar sammanfaller till del med de konsekvenser som Försvarsmakten beskriver i planeringsnivå 3 som utgår ifrån en begränsad ekonomisk ram. Det vill säga att övriga konsekvenser som beskrivs i det området mycket väl kan bli verklighet vilket kommer påverka områden som skolornas förmåga till utökad utbildning eller amfibieförbandens införskaffande av båtburna granatkastare.

Försvarsmakten ska lämna svar senast den 24 juli, det vill säga om två (2) veckor. Vilket får anses vara kort om tid när det är semestertider. Det kommer bli intressant att se på vilka punkter det nya underlaget kommer skilja sig från tidigare två (2) underlag.