Lokala omställningsmedel, eller i folkmun kallat LOM (tidigare rals 3), är en åtgärd som tidigare hade som fokus att göra övergången från Försvarsmakten till ett arbete utanför myndigheten enklare. Det vill säga den eran där myndigheten aktivt ville minska personalstyrkan och med olika medel försökte skapa incitament för personalen att helt enkelt säga upp sig. Men i tillväxt-eran har Försvarsmakten istället behov av att rekrytera och behålla-personal vilket inneburit att LOM-konceptet har behövts göras om. Fokus nu är något förenklat att tillse att individen kan tillförskansa sig kompetens för att kunna kvarstå i anställning, exempelvis för personer som annars skulle gå i pension. Därtill kan medlen nu även användas för att finansiera vikarier för personal som exempelvis studerar. Den här sammanställningen kommer att dyka ner i de olika dokumenten som redogör för hur LOM-processen fungerar, vad den är till för och hur du som arbetstagare kan använda den för att kompetensutveckla dig själv. I slutet av artikeln finns hänvisning till dokumenten som du kan hitta på emilia för mer detaljerad information.

Sammanfattningsvis är LOM ett alternativ om det skjuter mot verksamhetens behov och individens utveckling, åtgärderna kan kopplas till nya eller förändrade arbetsuppgifter och det finns ett behålla perspektiv.

Vad är en omställning?

En omställning kan beröra såväl individen som en grupp individer. För enkelhetens skull kommer den här artikeln enbart beröra individen men det hade lika gärna kunnat vara en grupp av människor som har samma behov. Omställningen som sådan kan uppstå av en rad olika anledningar, den som kanske ligger mest nära till hands är politiska styrningar och en förändrad ekonomi. Det vill säga att behovet uppstår här och nu på ett sätt som Försvarsmakten i sig inte kan omhänderta internt. Då kan vi använda oss av omställningsmedel för att kunna möta den här förändringen genom att exempelvis betala för kurser hos externa leverantörer.

Nyckelordet i sammanhanget är långsiktighet. Försvarsmakten som arbetsgivare är inte intresserad av att använda ekonomiska medel för kortsiktiga lösningar som inte gynnar verksamheten. Även om arbetstagarens utveckling nämns som en delfaktor bör alla vara medvetna om att det ytterst kommer vara de närmsta cheferna som avgör om ansökan överhuvudtaget tar sig vidare till ett godkännande. Försvarsmaktens intresse kommer således vägas emot myndighetens behov av personal inom ett visst område och om omställningsåtgärden kan tänkas gå mot det målet.

Krav på individen

För att överhuvudtaget kunna ansöka om LOM finns det några formella krav som du måste uppfylla. Först och främst ska du inte vara tjänstledig utan lön. För det andra ska du ha varit anställd i ett år före att själva “omställningsaktiviteten” genomförs. Undantag kan göras om det berör en grupp. Möjligheten gäller både yrkes- och reservofficerare samt GSS/K. Det senare är intressant då det framgår att en GSS-anställning med avtal längre än två år och som löper ut kan omfattas att centralt omställningsavtal.

Försvarsmaktens ansvar

Myndigheten ska genom en grupp för lokalaomställningsmedel (FM GLOM) tillsammans med facken ta fram prioriterade områden samt vilka ekonomiska medel som finns att tillgå för förbanden. De här prioriterade områdena bryts sen ner på organisationsenhetsnivå där C OrgE ansvarar för att fastställa vilka behov som OrgE har. Kortfattat; din ansökan har större chans att bli godkänd om den sammanfaller med de av organisationen identifierade och prioriterade behov. Eller om ansökan sammanfaller med den uttalade intentionen om att bidra till individens anställningsbarhet INOM myndigheten.

Utbildning och kurser kan finansieras med lokala omställningsmedel i syfte att utgöra ett led i att kompetensutveckla en anställd mot helt eller delvis nya arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. Ett sådant behov kan exempelvis uppstå vid förmodad övertalighet, vid omstrukturering av verksamheter eller i samband med en rehabiliteringssituation.

Försvarsmaktens kollektivavtal om lokala omställnignsmedel fm2019-21845:2

Vad kan LOM-medel användas till?

Om Försvarsmakten inte kan utbilda internt kan LOM-medel användas för att bekosta extern utbildning, exempelvis kurser från civila utbildningsföretag. Pengar kan då användas för att bekosta kurskostnader, kurslitteratur, resor och logi samt traktamente och restidsersättning. Om C OrgE anser det vara nödvändigt kan även utbildning bedrivas utanför Sverige.

LOM-medel kan även användas för att bekosta parallell tjänstgöring för erfarenhetsöverföring mellan två individer. Det kan, som tidigare nämnts, användas för att bekosta vikarie för att täcka upp frånvaro från en individ som genomför kompetensutveckling med LOM. Medel kan även användas för tidsbegränsad anställning eller som delpension för att individen ska kunna stanna kvar på deltid intill pensionsålder. LOM kan användas för att öka anställningsbarheten vid annan enhet på OrgE eller inom en annan del av Försvarsmakten.

LOM-medel kan inte användas till utbildningar på högskola som är längre än 52 veckor, därmed inte sagt att du inte kan läsa upp till 52 veckor på högskola.

LOM-medel kan inte heller användas för PLINT och teambuildning-verksamhet. (Vi tittar på er, högre stab).

Formalia

Ett beslut om LOM kan inte överklagas, oavsett utfall. Däremot ska du ha i åtanke att bara för att du får ett nej så är dörren stängd. Avslaget kan bero på att det vid just det tillfället inte är möjligt att genomföra åtgärden men att den kan tänkas genomföras längre fram. Således är det viktigt att detta framgår i ditt samtal med din chef.

LOM ska ske på arbetstid. Sker det på fritiden är tolkningen att det då sker mer i individens intresse och ska då förmånsbeskattas. Värt att ha i åtanke när man lägger planen för hur omställningsåtgärden ska utföras.

Hur går ansökningsprocessen till? (i stort)

Processen börjas när du, din chef eller ni tillsammans har identifierat ett behov av åtgärd. Det kan exempelvis vara att du identifierat ett behov av lära dig programmering för ökad anställningsbarhet i framtidens försvar.

Du fyller i blanketten för ansökan där du motiverar varför, anger vad som kommer läsas och räknar ut en schablonkostnad för åtgärden. Den lämnar du till din närmsta chef som antingen godkänner eller avslår. Vid godkännande får ansökan vidare till nästa nivå.

Beslutet dokumenteras i Vidar, oavsett om det godkänns eller avslås.

Om beslutet godkänns ser du till att upprätta en kundvagn om det är applicerbart, exempelvis för att beställa litteratur (du kan inte köpa litteratur på kvitto och sen få pengar i efterhand).

Chefens uppgift

Chefen har till ansvar att kontrollera vilka lokala rutiner som gäller för LOM. Samt att undersöka om det överhuvudtaget är möjligt att finansiera med LOM-medel. Här finns LOM-handläggare som stöd. Chefen fattar därefter beslut. Vid nekande ska chefen “rådgöra med med parterna på orge-nivån”.

Exempel på prioriterade områden 2020-2021

Kompetensförsörjning

Dämpa utflöde av kompetens, civil och militär utveckling, säkerställs grundrekrytering, synliggöra och öka antalet kvinnor i den militära professionen, synliggöra och öka antalet kvinnliga chefer.

Utbildning

Chefs- och ledarskap, medarbetarskap, arbetsgivarrollen.


Metodanvisning LOM

FAQ Lokala omställningsmedel

Avtal om lokala omställningsmedel

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll – Försvarsmaktens kollektivavtal om Lokala omställningsmedel