Försvarsmakten som organisation är ytterst konservativ. Det tar tid att genomföra förändringar, framförallt för att det kollektiva minnet “om hur det var förr” finns kvar länge i de högre nivåerna. Detta har sina för- och nackdelar givetvis och kan vara det som ibland räddar Försvarsmakten att ta för tvära svängar när förändringens vindar blåser.

Ytterst beror detta på personalen. Det är personalens inneboende åsikter som i grunden möjliggör, eller förhindrar, förändringar. Det vill säga, när vi kritiserar att det tar för lång tid att införa ny utrustning eller att nuvarande reglementen inte taktar med verkligheten, är det i grunden oss själva vi kritiserar. För varje individ som vill införa en stridsskjorta och anser att detta är viktigt, går det antagligen att hitta någon som inte delar den åsikten. Beroende på vem av dessa individer som sitter på en beslutsfattande befattningen blir utfallet därefter.

Den halvt skämtsamma undersökningen om fältskjortans vara eller icke-vara under fältjacka 90 lätt (tack till följaren som uppmanade till undersökningen) visar på hur en till synes enkel fråga kan agera vattendelare för en organisation. För aldrig förr har jag mottagit så många meddelanden med åsikter om fenomenet som nu. Inte heller har det varit så många (över 1100st) som deltagit i en omröstning.

Därför tar jag mig tiden att skriva det här inlägget, för att delge hur jag ser på frågan och hur jag resonerar kring vissa starkt traditionella uppfattningar som återfinns när de gäller bärande av uniform till vardags.

Vi börjar med att lyfta fram vad uniformsbestämmelserna 2015Ä2 säger, mest för att få det ur världen.

Fältjacka 90 lätt (blå) är ett livplagg för den tempererade årstiden och är avsett för att i huvudsak i fredstid ersätta fältjacka 90 och sjöarbetsjacka 93. Den bärs i regel över t-tröja och får vid enskilt uppträdande bäras med uppkavlade ärmar.

Reglemente uniformsbestämmelser 2015

Diskussionen kring fältskjorta 90 under fältjacka 90 lätt har troligtvis förekommit sen införandet av 90 lätt ute på trupp. Jag minns hur det diskuterades för ca 10 år sedan. Argumentet mot har i princip uteslutande varit att fältjacka bärs på sommarhalvåret när det är varmt ute, vilket uniformen är framtagen för. Det vill säga, kräver väderleken att du bär en fältskjorta under är det för kallt för fältjacka 90L och därmed ska ordinarie fältjacka 90 bäras.

Problematiken med det resonemanget är tredelat. För det första kräver det att alla soldater reagerar lika på olika temperaturer, vilket vi vet att de inte gör. Här spelar enkel fysiologi in som avgöra vem som fryser vid vilket tillfälle. Den enkla lösningen är att införa fastslagna datum för sommar- respektive vintertid likt den amerikanska marinkåren och därmed reglera vilken uniform som får bäras, och om ärmarna ska vara uppkavlade eller ej. För det andra bygger argumentet på att soldaten enbart kan reglera klädseln åt det ena hållet. Men det omvända borde rimligtvis också gälla. Det vill säga, om det är för kallt för 90L borde det omvända argumentet också gälla. Om du anser att det är för varmt att bära fältskjorta under fältjackan och därmed tar på dig en t-shirt, då borde du bära fältjacka lätt istället. Det blir snabbt en märklig diskussion huruvida det yttre plagget ska styra vad du bär för plagg under (och vice versa). För det tredje tar det inte hänsyn till att fältjacka lätt och ordinarie fältjacka är två olika jackor. Det enda de har gemensamt är namnet fältjacka, och att de bäras ytterst. Därefter slutar likheterna. Fickor är olika placerade och öppnas på olika sätt. Val av material skiljer sig och även tjocklek i tyg. Vi kan således inte bara ignorera att ett byte av jacka innebär en förändrad funktion när det gäller något så enkelt som åtkomst och placering av anteckningsmateriel.

Fältjacka 90 lätt bärs istället för fältjacka 90 som fredsutrustning under varmare väderlek och inomhus när fältuniform bärs i daglig tjänst. Den utgör inte korrekt fält-jacka under insats när färdiga till strid kommenderats. Om ärmarna kavlas upp så ska de sluta strax ovan armbågen, härvid ska ärmen kavlas så att rätsidan på ärmen i den sista vikningen läggs ned över den kavlade ärmen som slutligen fästs med stropp och knapp. T-tröja bärs under fältjacka 90 lätt. Förstärks klädseln med långärmade underplagg ska ärmarna vara nedkavlade.

Reglemente Uniformsbestämmelser 2015

För mig kokar diskussionen ner till funktion mot form (utseende). Där funktionsskaran lägger fram argument om allt från flerskiktsprincipen till möjlighet att torka plaggen kvickt. Medans formfalangen pratar om vad som utseendemässigt är att föredra. Det vill säga, man för två helt olika diskussioner som skjuter förbi varandra. Ingen part kommer övertyga den andra med argument som inte skjuter mot rätt tema. Vilket sannolikt är en starkt bidragande orsak till att vi behöver ha ett uniformsreglemente som tar hänsyn till bägge perspektiven och göra avvägningar när funktion respektive form är viktigast.

Det finns en plats och tidpunkt för allt

Vi har tillräckligt liberala uniformsbestämmelser som medger enskilda avvikelser (inom givna ramar). Detta kräver dock av den enskilde att hålla sig inom de ramarna och inte sväva iväg fullständigt då det i förlängningen kan resultera i att reglerna förändras (det är vi själva som styr som tidigare nämnts). Samtidigt är bestämmelserna tillräckligt konservativa för att ge chefen rätt att beordra uniformt utseende vid behov. Således har vi kommit runt eventuell problematik vid uppställningar där enhetligt utseende är att föredra. Precis som att det finns tillfällen där all personal ska bära svarta kängor putsade för uppställning, istället för skodon anpassade för marsch i skogen.

För min del spelar det mindre roll vad personen bär under fältjackan, precis som att jag inte bryr mig om vad personen bär under sina fältbyxor. Vi lär soldater i ett tidigt skede att anpassa klädsel efter miljö och egna förutsättningar. Att därmed begränsa dem i vilken uniform de får bära med vilket plagg under blir i mina ögon motsägelsefullt, framförallt när det innebär att vi förändrar utformningen när vi byter ytterplagg. Jag skulle inte kommendera någon att inte använda sina P-byxor enbart för att det är varmt ute (även om jag är övertygad om att det skulle reglera sig självt ganska omgående), därmed kommer jag inte att kommendera någon att byta fältjacka oavsett vilket plagg de bär direkt under. För mig går funktionen före form, tills dess att form blir själva funktionen. Men då har vi en annan diskussion.