Den som frekvent läser artiklar publicerade på den här hemsidan, eller följer på sociala medier har troligtvis uppfattat de varningar som personalen sänt ut rörande ett ökande arbetsbelastning som en följd av “forcerad tillväxt” vad gäller såväl grundutbildning som olika större materielsystem. Ett system som kanske inte uppmärksammat så mycket, åtminstone inte utanför Flygvapnet, är det nyligen införda skolflygplanet, SK40. Likt en del andra projekt har även detta dragits ut på tiden med avbrutna upphandling. Nästa år kommer de första stridspilotseleverna alltså att flyga SK40 som en del av sin utbildning. Det framstår som en framgång med ett snabbt införande av ett nytt flygsystem, likt exempelvis helikopter 16. Men nu har det lyfts vilken kostnad det här införandet har med de korta förhållanden som är för att införa ett helt nytt flygsystem som en utbildningsplattform. Kostnaden som åsyftas är inte den monetära utan personalen som nu sjukskrivs för att arbetsmiljön blivit ohållbar.

De direkta tecknen tar sig uttryck, på individnivå, i uppgivenhet, minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. Flera fall av sjukskrivningsmeriterande stressnivåer finns beskrivna.
De indirekta tecknen består av, i flygmaskinen förekommande kommunikationsavvikelser där flygpersonalen har svårigheter att vara kognitivt
närvarande i övning och undervisning.


Därtill finns tydliga undanträngningseffekter som huvudsakligen består i ned- eller bortprioritering av arbetsuppgifter såsom fysisk aktivitet (enl. FMFysS),
APT-möten etc. till förmån för mer trängande arbetsuppgifter. Detta sker på regelbunden, daglig basis hos flera, möjligen samtliga medarbetare.
Oavlönad tjänstgöring som kompensation för arbetstidsbrist är mer regel än undantag i ledningspositioner.

Handbrev FH Malmen 2023-03-30

I ett dokument framgår det att flygskolans verksamhet har utökats under 15 år med allt fler elevkategorier med olika anställningsformer och avtal samtidigt som antalet medarbetare har förblivit de samma. För att försöka rädda situationen har flygskolan under de senaste två åren begärt mer resurser men inte fått några. Detta trots att man fick ansvaret att införa ett helt nytt flygsystem med allt vad det innebär. Situationen har blivit så pass allvarlig att man på grund av “kraftig obalans mellan resurser och uppgifter”, och som en följd av att flera nyckelpersoner sjukskrivits inom loppet av några veckor nu formulerat ett beslut om “akuta åtgärder” där bland annat införandet av SK40 avbryts och personalen återgår till ordinarie verksamheter. Därtill avbryter man allt deltagande av flygvapendagen på Malmen och prioriterar kärnverksamheten, det vill säga pågående flygutbildningar.

För att framtidens pilotutbildning inte ska bli lidande rekommenderar man till flygstaben att istället köpa in all utbildning externt av andra aktörer. Även om det innebär att flygskolan under en period inte utbildar elever på SK40 skulle flygskolans arbetsmiljö gynnas av ett sådant beslut och att framtida pilotutbildning kan fortsätta som planerat.

För att verkligen understryka allvaret i situationen finns det ett handbrev ifrån försvarshälsan som med tydliga ordalag understryker att man gjort observationer som visar på allvarliga tecken på en ohälsosam arbetsmiljö.

På individnivå finns flera och tydliga, oroväckande signaler om kognitiv påverkan av stress hos flera individer där sjukskrivningstal, övertids- och flextidsrapportering inte nödvändigtvis återspeglar den aktuella situationen med
hög arbetsintensitet och -belastning.
Sammantaget ser personal från FH Malmen många tecken på en mycket hårt belastad organisation där omedelbara åtgärder krävs för att undvika allvarlig ohälsa och ytterligare påverkan på flygsäkerhet.

Handbrev FH Malmen 2023-03-30

Vidare skriver man att anledningen till att situationen inte fått större synlig negativ inverkan på verksamheten beror helt på att personalen är lojal och täcker upp för brister.

Vi ser idag en påverkan på flygoperationell nivå. Att denna inte är större i nuläget beror huvudsakligen på lojal och kompenserande personal. Detta är inte hållbart i längden pga. kostnaden i personligt lidande det innebär.

Handbrev FH Malmen 2023-03-30

Handbrevet och beslutet visar på hur allvarlig situationen blivit där pilotbristen troligtvis bidragit till situationen, tillsammans med ökade krav på organisationen att leverera mer utan att få tillförda resurser. Det är positivt att flygskolans chef vågar att fatta ett sådant tydligt beslut med en tydlig prioritering för att skydda personalen och verksamheten. När delar av pilotutbildningen förlades i Italien var det flera på twitter som höjde en varningens finger för vad det här kunde tänkas indikera för Försvarsmaktens förmåga att utbilda egen flygpersonal. Med ett nytt helikoptersystem, nytt transportflyg och ny signalspaning är det flera system som kommer att införas i flygvapnet och Försvarsmakten inom en överskådlig framtid. Samtliga system som ska införas av befintlig personal, personal som dessutom ska hålla kvarvarande system operativa för att inte tappa förmåga. Med det här i åtanke är det befogat med uttrycket “flygsäkerheten kräver”, i det här fallet kräver flygsäkerheten att åtgärder vidtas omgående och en tydlig prioritering görs. Att både äta kakan och ha den kvar fungerar inte, vi riskerar istället att kväva oss själva i vår iver.